ESTADES D’ESTIU EKKE, SEGURES I DIVERTIDES

L’equip d’Estades Ekke pensem que els nostres infants necessiten uns dies d’esbarjo, compartir espais i activitats amb els seus companys, relacionar-se, sortir de casa i gaudir d’altres activitats lúdiques i recreatives. Pensem que les Estades Ekke són un lloc idoni perquè gaudeixin de les activitats d’estiu, ja que ens hem adaptat a la normativa i les recomanacions que la situació actual comporta per desenvolupar de la manera més segura i adequada aquesta nova edició.

Et demanem que llegeixis detingudament la informació que trobaràs en aquesta pàgina on s’explica detalladament el funcionament de les Estades Ekke d’aquest estiu i on hi trobareu també el sistema d’inscripció.

Si tenes algun dubte o qüestió, pots posar-te en contacte amb nosaltres preferentment al correu electrònic kike@ekke.es

Gràcies per la teva confiança.

INSCRIPCIONS GRUP DE 3 A 4 ANYS

INSCRIPCIONS GRUP 5 A 6 ANYS

INSCRIPCIONS GRUP 7 A 12 ANYS

DIRECTRIUS QUE REGIRAN LES NOSTRES ESTADES AQUEST ESTIU

– Tots els dies a la recepció es prendrà la temperatura corporal per poder participar en l’activitat. Existirà un diari de salut de cada nen o nena on s’anotarà i es registrarà el seu estat de salut diàriament.

– Intentarem mantindre en la mesura que sigui possible la distància de seguretat de 2m. Entre els nens i nenes en les activitats proposades.

– Plantejarem el màxim d’activitats que propiciïn i permetin mantenir aquesta distància de seguretat de 2m.

– Es fomentarà en la mesura del possible les activitats en zones exteriors de l’Ekke.

– En tots els casos i situacions que no sigui possible mantenir aquesta distància de seguretat, serà obligatori l’ús de la mascareta que cada alumne haurà de portar de casa.

– Els responsables de dur a terme les activitats, quan hagin de mantenir contacte amb el grup, hauran de portar sempre la mascareta de protecció.

– Es reduirà al màxim el material comú que s’utilitzarà en les activitats i tallers i aquest serà desinfectat abans i després de cada activitat.

– A l’inici de cada torn es comunicarà amb temps suficient a les famílies el material d’ús individual per als tallers i activitats que s’utilitzarà durant aquest torn i un llistat amb el material que hauran de portar els nens i nenes de casa.

– Tot el material que s’ha d’usar de manera comuna serà degudament desinfectat abans i després de l’activitat.

– Tot el material, roba i altra, haurà d’anar degudament identificat amb el nom de l’alumne.

Encara que totes aquestes mesures seran degudament revisades i controlades, hem de destacar que el “risc 0” no existeix. Com a organitzadors assumim una gran responsabilitat i ho farem tan bé com sigui possible fins i tot sent conscients de la dificultat de l’aplicació de totes aquestes mesures al 100%, ja que com sabem, els nens, nenes i joves tenen la necessitat i el desig acumulat d’estar en contacte entre si.

QUINES EDATS I QUANTS NENS I NENES PODRAN PARTICIPAR A LES ESTADES?

GRUPS:

 • 3 i 4 anys (dos grups de 10): 20 places en total
 • 5 i 6 anys (dos grups) de 10): 20 places en total
 • 7 a 12 anys (dos grups de 12): 24 places en total

QUINS SERAN ELS TORNS D'ENGUANY?

TORN 1: 28 juny al 2 juliol
TORN 2: 5 al 9 de juliol
TORN 3: 12 al 16 juliol
TORN 4: 19 al 23 juliol
TORN 5: 26 al 30 juliol
TORN 6: 16 al 20 d’agost
TORN 7: 23 al 27 d’agost
TORN 8: 30 d’agost al 3 de setembre
TORN 9: 6 al 10 de setembre

COM FUNCIONARAN LES INSCRIPCIONS?

La reserva de plaça serà mitjançant la complimentació del formulari a la web de l’Ekke.

Per anul·lar la plaça s’haurà de comunicar com a màxim amb cinc dies d’antelació a l’inici del torn, és a dir, com a màxim el dijous anterior a l’inici. En cas contrari, es cobrarà el 25% del cost del torn.

Per formalitzar la inscripció caldrà emplenar els següents documents.

TOTS ELLS VIA ONLINE dins d’aquest apartat de la pàgina web de l’ekke:

– Formulari d’inscripció

– Llei de Protecció de dades

– Autorització de cessió d’imatge

– Autorització per a les sortides a l’exterior de la instal·lació

– Declaració responsable (les famílies hauran de signar, abans de l’inici de cada torn, una declaració responsable que emetrà la Generalitat, perquè demostrin la salut dels participants)

– Com dicta el protocol, es recomana encaridament que tots els participants tinguin actualitzat el calendari de vacunació

PREUS

Preu estades:

90€ per als infants que siguin socis /es de l’ekke i 100€ per als fills o filles de pares o mares socis de l’ekke.

Hi haurà un descompte del 10% en el cas de germans/es que s’inscriguin al mateix torn.

Preu del menjador:

8,5€ per nen/a i dia

ES FARAN EXCURSIONS FORA DE L’EKKE?

De manera excepcional enguany no es realitzaran sortides amb autocar a altres instal·lacions, encara que sí que es poden realitzar sortides a peu a espais pròxims a la instal·lació.

L’ús d’altres espais on no podem assegurar que es mantinguin les mesures de seguretat, no ens permet plantejar sortides amb autocar com en anys anteriors.

HORARI

HORARI:

 • A PARTIR 8:30H. RECEPCIÓ DELS NENS I NENES
 • 9:15-13:30H. ACTIVITATS
 • 13:30-13:45H. RECOLLIDA DEL NES I NENES
 • 13:45-16:00H. DINAR + REST TIME

QUIN MATERIAL ES NECESSITA PORTAR DE CASA?

 • Esmorzar
 • Ampolla d’aigua marcada d’ús personal
 • Roba de recanvi (per als grups de 3 a 6 anys)
 • Vestit de bany, gorret de bany, sandàlies i ulleres de natació
 • Bossa per a la roba humida
 • Roba i sabates esportives
 • Mascareta de protecció amb el nom del nen o nena
 • Material pels tallers (es comunicarà abans de cada torn)
 • Material d’ús diari: degut a la Covid-19 i a les mesures de prevenció, cada infant haurà de portar el seu propi estoig format per llapis, goma, maquineta, colors i/o retoladors, (infants de 3 a 4 anys recomanable colors gruixuts) tisores i pegament de barra.

Cal que la roba i el calçat estiguin marcats amb el nom i cognoms del nen o nena.

COM SERÀ LA RECEPCIÓ DELS NENS I NENES CADA DIA?

Amb l’objectiu d’evitar les aglomeracions en el moment de la recepció dels nens i nenes es destinaran diversos espais per a aquesta recepció.

Es situaran dues taules de recepció dels nens i nenes a l’entrada de la instal·lació en la zona d’accés principal. Una per als infants de 3 a 6 anys i una altra per als de 7 a 12 anys.

En aquesta recepció els nens i nenes hauran de mantenir la distància de seguretat d’almenys 1,5m i hauran de portar posada la mascareta. Una vegada que s’aculli al nen o nena, se l’acompanyarà al seu lloc d’espera.

La recepció dels nens o nenes serà de 8.30 a 9.15h, (existeix la possibilitat de fer l’acolliment gratuït a partir de les 8.00). Les activitats començaran a les 9.15h.

I PER A RECOLLIR-LOS?

Per finalitzar l’estada i recollir als nens i nenes, s’haurà de fer de manera esglaonada per evitar les aglomeracions. Hi haurà dos punts de lliurament dels nens i nenes, els mateixos que els emprats en la recepció.

 • Recollida nens i nenes de 3 i 6 anys: 13.15h
 • Recollida nens i nenes de 7 a 12 anys: 13.35h

Durant l’espera, els nens i nenes hauran de mantenir en la mesura que sigui possible la distància de seguretat i portar posada la mascareta.

QUIN SERÀ EL PROTOCOL DE SEGURETAT DURANT LES ACTIVITATS?

Les activitats es regiran pel protocol general abans descrit, i que comporten aquestes mesures especials:

– Els monitors s’ocuparan exclusivament d’un sol grup, no canviaran de grup durant tot el torn. Tampoc els nens i nenes podran canviar de grup durant tot el torn.

– Existeix la figura del monitor “corretorns” que pot moure’s com a màxim amb dos grups. Aquesta figura serà la que reforçarà als grups de menor edat de 3 a 6 anys. D’aquesta manera aquests grups tindran sempre un monitor principal i un de reforç que s’alternarà entre els dos grups

– Prevaldran les activitats on es pugui mantenir en la mesura que sigui possible la distància de seguretat i en les quals no sigui possible serà obligatori l’ús de mascareta.

– També es potenciarà l’ús d’espais exteriors en la mesura que sigui possible.

– Serà obligatori per a tots els alumnes portar la mascareta de casa, igual que el material de treball individual que serà comunicat amb antelació en cada torn.

– Tots els materials d’ús comú s’hauran de desinfectar pel personal responsable abans i després de cada activitat.

– Amb l’ús del vestuari es mantindrà igualment la distància de seguretat entre els nens i nenes.

COM FUNCIONARÀ EL MENJADOR?

El menú del menjador de les estades és casolà, variat i equilibrat per aportar tota l’energia necessària. Cada setmana trobareu el menú penjat al panell d’entrada a les estades, igualment es comunicarà via e-mail la setmana anterior.

Els nens i nenes o joves que tinguin alguna a al·lèrgia o intolerància alimentària o segueixin un menú especial per temes culturals, ètics o religiosos s’haurà de comunicar a la inscripció. La coordinació de les estades vetllarà per adaptar el seu menú. No es tindrà en compte els casos dels aliments que no agradin. Demanem que els nens i nenes tastin el menjar que fan els cuiners i cuineres de l’ekke. En cas que a algú no li agradi el menjar es podrà parlar amb el monitor/a, però sempre ho farem tastar.

En el moment de finalitzar l’estada, els nens i nenes que es quedin al menjador es congregaran al pati d’estiu exterior fins a les 13:45h. moment en el qual es desplaçaran al menjador i es mantindrà la distància de seguretat.

Tots els materials d’ús comú durant el menjar seran manipulats només pels monitors/es encarregats del menjador mantenint les degudes mesures de seguretat.

ALGUNES QÜESTIONS IMPORTANTS

Puntualitat. La puntualitat és molt important per al bon funcionament de les estades, us preguem la major puntualitat possible.

Anul·lació i noves inscripcions. Tant per anul·lar un torn com per inscriure’s a un torn, en el cas que hi hagi places lliures, s’ha de fer almenys amb cinc dies d’antelació abans d’iniciar el torn a la recepció de l’ekke.

En cas d’accident important d’algun nen o nena, el protocol a seguir serà el d’urgència, avisant al responsable del nen o nena al més aviat possible i traslladant pels nostres propis mitjans o pel personal sanitari corresponent (en funció de la gravetat de l’incident) al centre d’urgències més pròxim, en aquest cas l’Hospital Arnau de Vilanova. Per a casos menys greus, el protocol serà el de posar-nos en contacte amb el responsable corresponent.